Reservation
? nights Book

Hotel Map

Map of the hotel

Contact us

Regal Riviera Hotel Guangzhou

Addr: 1 Haojing Street (Haojing Jie), Yizhou Road (Yizhou Lu), Guangzhou, China(1)
Tel: +86-20-83918883  Fax: +86-20-61297483
click and print it with you